ELECTRIC BILL CHHÛT DÂN AWLSAM!

(Based on 2016-2017 tariff w.e.f April 2016)
                                                                                 - Kámliana Lhouvum

Chhiartute ngenna angin ka thiam ang tâwkin mipui nâwlpuiina kan hriatthiam theih dân tûr ang berin ka rawn chhawp chhuak e.
Kan hlâwkpui ngèi ka beisei.”


Domestic tariff chauh kan thlurbing ang.
(Lights, fans,heating devices,TV,Refrigerator,AC,lift motor,adt. leh bonafied residential used).

Hriat tûr:
A tlangpuiin LT (Low Tension) supply hi kan hmang tlângpuia mi nâwlpuite hian, tin, category 2-na domestic tariff hi kan hmang deuh vek bawk. Chumi vâng chuan LT supply @  domestic tariff bîk chauh kan chhût ang. HT (High Tension) supply hi chu mi nâwlpui leh mi narànin kan hmang pha lo, mi hausa deuh leh power hmang hek bîkte tân a ni.

Hriat tûr 2-na.
LT supply(Domestic tariff) category-ah.
  a) fixed charge= ₹ 35.00
  b) energy charge per month:-
      
      1. First 50 kwh(0-50) = ₹ 2.35 per kwh
      2. Next 50 kwh( 50-100) = ₹ 3.25 per kwh
      3. Next 100 kwh(100-200) = ₹ 4.20 per kwh
      4. Above 200 kwh = ₹ 4.80 per kwh
  c)  Meter rent : LT category
  
      a. Single phase energy meter = ₹ 20
      b. 3 phase energy meter,without CT= ₹ 35
      c. 3 phase energy meter,with CT= ₹ 50
      d. Any other type indicator = ₹ 100


Bill chhût dân:

1. Unit consumed(KWH).
Hei hi thla khat chhûnga eletric current kan hmanral zât.
Entîrnan:
Thla hmasa current meter reading= 2178 KWH
Tûna current meter reading= 2346 KWH
Inthlauhna: 168 KWH
Tichuan, unit consumed= 168KWH

2. Energy charge(₹).
= unit consumed x electric unit khat man.
= 168 x 4.2 = ₹ 705.60
 Note: 168kwh hi, khita achung lama energy charge chart khi en la, next 100 (100-200)kwh inkârah a awm a, chuvângin electric unit khat man hi ₹ 4.20 kan hmang ang. Unit charge per month = 168 x 4.2 = ₹ 705.60

3. Fixed charge(₹).
=  ₹ 35 per month per KW of conc. Load.

4. Other charge (₹).
 a) meter rent= 20(single phase kan hman avângin,achung lama meter rent category-a mi nên enmil rawh).
 b) arrears= 0 (bâ pêk tlâk loh a awm chuan)
 c) Pf surcharge=0
 d) Pole charge=0
 e) Load meter / security=0
 f) Misc. charge=0
 g) Spl. S/c charge=0
 h) Advance payment=0
 I) Adjustment = 0
 Tichuan, Total =  ₹ 20.00

5. Gross total = 705.6+35+20= ₹ 760.60

6. Rebate (0.005 x unit consumed).
   A awm lo tlângpui

7. Amount within due date.( huntiam chhûnga pêk chuan châwi tûr zât)
     (Gross total rebate).
  = 760.60~ ₹ 761.00

8. Late payment surcharge( 2% of outstanding principal ).
= a hun tiam chhunga i pek loh chuan late fee 2% of total amount i châwi belh ang.
  Chu chu, 2% of 761= 0.02 x 761 = ₹ 15.22

9. Amount after due date:
 Hun tiam pelh hnúa fee i pêkin i pêk zât tùr.
= 761+ 15.22= 776.22 ~ ₹ 776.00

Note: Huntiam chhûnga (within due date) i pêk chuan  ₹ 761.00 i electric bill man a ni ang a, huntiam chhûnga i pêk lohva i pêk tlai chuan late fee telin ₹ 776.00 i châwi ang.


Post a Comment

0 Comments